Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De Beheerder”): Hedgehog Company B.V., gevestigd te Juliana van Stolbergstraat 51-2, 1055 RL, Amsterdam, kvk nummer: KVK 81465130. 

Hedgehog Company B.V. respecteert de privacy van haar klanten en van de bezoekers van haar websites, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegeven kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoosngegevens: http://autoriteitpersoonsgegeven.nl/nl

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie van toepassing zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Doel en grondslag 

Hedgehog Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst; 
 • Contact opnemen (mailen/bellen) naar aanleiding van een contactformulier;  
 • Op onze website analyseren wij uw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Op basis van grondslag: 1) toestemming van de persoon om wie het gaat en/of 2) Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Hedgehog Company B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Hedgehog Company B.V. verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. 

Artikel 3 – Bestaan van automatische besluitvorming/profilering

Hedgehog Company B.V. maakt geen gebruik van automatische besluitvorming en/of profilering.

Stap 4 – Aanstellen van een FG

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). The Hedgehog Company heeft geen FG aangesteld gezien de volgende redenen; geen overheidsinstantie of publieke organisatie (1), er wordt niet op grote schaal activiteiten van individuen in kaart gebracht (2) en er geen bijzondere persoonsgegevens als kernactiviteit worden verwerkt. Wel wordt het privacybeleid in alle nauwkeurigheid opgesteld en wordt er door alle werknemers gehandhaafd op de uitvoering hiervan. 

Stap 5 – Data protection impact assessment (DPIA)

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Omdat the Hedgehog Company enkel voldoet aan de criteria van de verwerking van gevoelige gegevens of van zeer gevoelige aard, daarmee in dit geval financiële gegevens en lopende contracten, wordt het niet als noodzakelijk geacht een DPIA op te stellen.

Artikel 6 – Bewaartermijn gegevens

Hedgehog Company B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Gebruiksfase: de periode tot het volledig voltooien van de overeenkomst. 
 • Activeringsfase: de periode waarin wij de persoonsgegevens misschien nog later nodig hebben voor administratieve redenen. Met een maximum van 2 jaar. 

 

Artikel 7 – Delen van persoonsgegevens met derden 

Hedgehog Company B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hedgehog Company B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 8 – Website

Website (hierna ook “De website”): https://hedgehogcompany.nl/ of  https://stikstofberekenen.nl/ of https://roadmap2030.nl/

Artikel 8.1 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruikt is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke en publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 8.2 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 8.3 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijk interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen ander te behandelen. Met Tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 
 • Beveiliging: Wij maken gebruik van Google’s ReCaptcha v3 op onze contactpagina’s en contactformulieren.
 1. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 
 2. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 3. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 8.5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te houden van het verzamelen ervan of van het enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.  

Artikel 9 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@hedgehogcompany.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 11 – Veiligheid van persoonsgegevens

Hedgehog Company B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Artikel 12 – Contact

Voor vragen kunt u zich richten tot: Joost Walterbos of Philip Kuipers, info@hedgehogcompany.nl